Risikovurdering handler om å skaffe seg oversikt over farer og problemer som kan oppstå i en virksomhet og hvordan vi kan unngå at de skjer.  

Internkontrollforskriften pålegger alle typer virksomheter å kartlegge risikoforhold knyttet til HMS. En riskovurdering skal også inkludere tiltak som enten kan redusere sannsynligheten for at de skjer eller konsekvensen hvis det skulle skje.

Risikovurderingen er selve grunnlaget for HMS-arbeidet i virksomheten, og skal blant annet gi organisasjonen informasjon om hvilke interne rutiner dere må etablere for å kunne utføre aktivitetene på en sikker måte. En slik vurdering bør også fokusere på hvilket opplæringsbehov virksomheten har, for å gjøre de ansatte kvalifiserte til  arbeidsoppgavene.

Gode rutiner for risikovurdering innebærer gode forebyggende rutiner. Godt forebyggende arbeid gir mer effektiv drift og mindre brannslukking i det daglige. Uønskede hendelser krever ressurser. Risikovurderinger skal gjøres regelmessig og bør involvere de som er involvert i arbeidsprosessene til daglig for å få et best mulig resultat.

I forkant av en risikovurdering bør virksomheten kartlegge alle krav som virksomheten er underlagt og gjøre en interessentanalyse slik at hele risikobildet blir tydelig.

Tiltak fra en vurdering legges enkelt inn i INOSAdo for oppfølging.

Risikovurderinger kan være utgangspunkt for:

  • Prosedyrer og instrukser
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring
  • Målrettet forbedringsarbeid
  • Igangsetting av prosjekter
  • Arbeid med omdømme
  • Strategiske beslutninger

Eksemepel på riskomatrise til bruk i risikovurderinger

Våre konsulenter har formell kompetanse og lang erfaring i å gjennomføre risikovurderinger.

Kontakt Karl Erik på e-post kej@inosa.no eller ring 916 15 838 for en samtale hvis virksomheten trenger hjelp til risikovurdering.