To typer endring

Alle må endre seg. Endring er obligatorisk.

Dette er grunntanken til mange tenkere og foredragsholdere. Endring og endringsledelse har fått sterkt fokus i virksomheter og media i senere tid. Ofte med fokus på hvilke endringer som må gjøres for å sikre konkurransekraft og utvikling.

“The second half of change”

Luc de Brabandere snakker i en av sine bøker om to typer endring, endring i virkelighet og endring i persepsjon eller oppfatning. Den siste har fått betegnelsen «the second half of change».

Dette kan illustreres med noen enkle eksempler. Hvis en person alltid kommer for sent til møter og avtaler så kan vedkommende gjøre endringer i sin egen virkelighet. Han kan f.eks. legge inn varsler på en telefon eller datamaskin, sette av buffer-tid i forkant av alle avtaler, skaffe seg en ny klokke som enkelt og effektivt gir en påminnelse om avtaler. Dette er bare en del av endringen. Dette er endringer i virkeligheten – tiltak som kan bidra til å sikre mer punktlighet. Den andre, kanskje viktigste endringsoppgaven handler om hvordan personen ser på og oppfatter punktlighet. Endring i oppfatningen av det å være presis er den andre endringsoppgaven.

To typer endring http://www.slideshare.net/binw/what-managers-can-learn-from-philosophy

To typer endring
http://www.slideshare.net/binw/what-managers-can-learn-from-philosophy

Fremtidens drømmearbeidere

Et annet interessant eksempel på de to typene av endring finner vi i Aftenposten 7. juni i år. Stykket har tittelen «Fremtidens drømmearbeidere». I artikkelen får vi innblikk i noen endringer som er gjort for å forme fremtidens arbeidsplass i det norske selskapet Unacast:

  • Rekruttere medarbeidere og venner i stedet for ansatte
  • Bygge opp kontorer som ser ut som et hjem
  • Fleksibel arbeidstid og fleksibel ferietid

Dette er endring i virkelighet. Det er kreativt og innovativt å komme opp med dette, og det er forholdvis enkelt å få til (endringer i utlysningtekst, disposisjon og innhold intervju, innredning av arbeidsplass og utforming av arbeidsavtale).

Men –  for å lykkes med en slik ny og endret organisering av arbeidet og for å oppnå ønskede effekter må det gjøres endringer i hvordan både eiere og ansatte ser på og oppfatter arbeid (og fritid). Som vi ser av artikkelen befinner vi oss et godt stykke fra tradisjonell oppfatning av arbeid. I alle fall hvis vi tar utgangspunkt i de fleste arbeidsplasser og arbeidslivet generelt slik det er definert og beskrevet i arbeidsmiljølov, hovedavtaler og tariffavtaler.

Om Unacast skal lykkes med sin måte å organisere arbeid på må de altså få til to typer endringer. Virkeligheten (ofte enkelt) og oppfatning – syn på (ofte vanskelig). Gevinsten hvis de lykkes er kanskje, som de selv beskriver – å besitte en stab av drømmearbeidere.

To typer endring

Utfordringen ved å endre to ganger. http://www.slideshare.net/binw/what-managers-can-learn-from-philosophy

Utfordringen ved å endre to ganger.
http://www.slideshare.net/binw/what-managers-can-learn-from-philosophy

Endring i virkelighet er ofte kontinuerlige. Endring i persepsjon eller oppfatning er ofte preget av plutselig innsikt eller forståelse. Hvordan Unacast ser eller oppfatter arbeid kan gi dem en grunnleggende ny konkurransekraft eller posisjon i markedet.

Hvordan kan virksomheter jobbe med egen endring, og hvordan kan virksomheter bli bedre på begge typer endring?

Endringer i virkelighet er kontinuerlige og nødvendig. Å innføre enkle metoder og verktøy for kontinuerlig forbedring er en god strategi for å sikre endring og utvikling i egen virksomhet. Lean-filosofien kan være nyttig for å sikre stadige kvalitets- og effektivitetsforbedringer som opprettholder konkurransekraft og sikrer stadig bedre bruk av ressurser.

Endring i persepsjon og oppfatning forutsetter en kreativ kultur. Det forutsetter at medarbeidere blir involvert i ide-utvikling og kreative prosesser. Målet med disse prosessene er å dyrke fram de neste store endringene i virksomheten. Helt nye produkter, helt nye markeder, helt ny organisering – som gir et helt annet grunnlag for verdiskapning og vekst. Bruk av verktøy for å involvere medarbeidere i kreativ tenkning og ide-utvikling kan stimulere den «andre» endring. Dette kan være en god investering når omstilling og dramatisk endring trengs for å løse oppgaver og sikre oppdrag og arbeidsplasser i framtida.

 

Bilde fra http://www.lawpracticetoday.org/article/making-change-stick-lessons-learned-changing-biglaw-pricing-dynamic/

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.